Εγκατάσταση συστήματος ABS

Για τον έλεγχο εγκατάστασης συστήματος ABS είναι απαραίτητη η προσκόμιση:

  • Άδειας κυκλοφορίας οχήματος
  • Δελτίου Τεχνικού Έλεγχου σε ισχύ (εάν υπάρχει υποχρέωση)
  • Βεβαίωση Καλής Τοποθέτησης, εξουσιοδοτημένου τεχνίτη και υπεύθυνου εξουσιοδοτημένου συνεργείου
  • Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας, από εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή
  • Πρωτότυπου Τιμολόγιου Αγοράς εξαρτημάτων ABS και Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών