• Τα έγγραφα για το φορτηγά άνω των 3,5 τόνων (ταχογράφος, κόφτης κτλ)
 • Δικαιολογητικά
  • Άδεια κυκλοφορίας
  • Προηγούμενο Δελτίο τεχνικού ελέγχου
  • Δίπλωμα ή ταυτότητα
  • Βεβαίωση ταχογράφου
  • Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (εάν υπάρχει περιοριστής)

  Τα Δ.Χ. οχήματα θα πρέπει να φέρουν επιπλέον Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (ΠΣΧΕΜ).

 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΗΓΩΝΟ τεχνικός έλεγχος του βαρέου οχήματος διενεργείται από πιστοποιημένους τεχνικούς μας και ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

  1o ΒΗΜΑ: Έλεγχος Καυσαερίων & Οπτικός Έλεγχος.
  Στο πρώτο στάδιο του ελέγχου γίνεται ενδελεχής έλεγχος των πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων του οχήματος.
  Παράλληλα ελέγχονται :

  • τα καυσαέρια του οχήματος
  • ο αριθμός πλαισίου
  • ο αριθμός μηχανής
  • το αμάξωμα
  • τα ελαστικά
  • τα φωτιστικά σώματα, η ρύθμιση τους και η ένταση

  2o ΒΗΜΑ: Έλεγχος στην αυτόματη Γραμμή.

  Κατά το δεύτερο βήμα ελέγχεται:

  • η σύγκλιση – απόκλιση (ευθυγράμμιση)
  • τα φρένα

  3o ΒΗΜΑ: Οπτικός Έλεγχος στο λάκκο κατόπτευσης.

  Κατά το τρίτο βήμα του τεχνικού ελέγχου ελέγχεται :

  • το σύστημα διεύθυνσης με όλες τις αρθρώσεις
  • το σύστημα μετάδοσης κίνησης,
  • το σύστημα ανάρτησης
  • οι εύκαμπτοι και άκαμπτοι σωλήνες φρένων,
  • οι οξειδώσεις του αμαξώματος,
  • επίσης γίνεται έλεγχος για τυχόν διαρροές καυσίμων, απώλειες λαδιών κινητήρα.

  4o ΒΗΜΑ: Πιστοποιητικά Ελέγχου.
  Κατά το τέταρτο βήμα του τεχνικού ελέγχου γίνεται η εκτύπωση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου και η επικόλληση στην πινακίδα κυκλοφορίας του ενδεικτικού σήματος τεχνικού ελέγχου (ΕΣΤΕ).